Beleidsplan Sociaal Veilige Sportomgeving BVC’73

Binnen dit beleidsplan richten wij ons in het bijzonder op onderstaande aspecten.

1. Pesten

2. Seksuele intimidatie

3. Onsportief gedrag

Deze drie aspecten kunnen alle drie onder de noemer grensoverschrijdend gedrag geschaard worden en staan haaks op een prettige sportbeleving in een veilige omgeving. Dit beleidsplan is gericht op (ouders van) leden, trainers/coaches en overige vrijwilligers die bij de vereniging betrokken zijn.

Onze doelstelling:

Binnen volleybalvereniging BVC’73 heerst een sociaal veilig sportklimaat, waarin leden veilig kunnen sporten en de persoonlijke grenzen van leden gerespecteerd worden. Wanneer de persoonlijke grenzen van leden onverhoopt overschreden worden door anderen heerst er bij BVC een klimaat waarin openlijk over grensoverschrijdend gedrag gesproken kan worden met leden, technische staf en het bestuur.

Omgangsregels

Hier staan de omgangsregels geformuleerd waaraan alle leden van BVC’73 zich dienen te houden. Leden wordt gevraagd elkaar aan te spreken op gedrag dat niet past binnen de geformuleerde regels. Ook trainers en bestuursleden spreken leden die zich niet aan de gedragsregels houden, aan op hun gedrag. Indien nodig vraagt een lid om hulp of maakt hij/zij een melding bij het bestuur. Het bestuur onderzoekt in samenwerking met de VCP de beschuldiging en neemt passende maatregelen.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee
 2. binnen BVC’73.
 3. Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft.
 4. Ik val de ander niet lastig.
 5. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 6. Ik negeer de ander niet en betrek iedereen die daar behoefte aan heeft bij de activiteiten van BVC.
 7. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 8. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet en ik neem geen wapens mee.
 9. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 10. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 11. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 12. Ik behandel mijn tegenstander met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen mijn tegenstander.
 13. Ik behandel de arbitrage met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen de
 14. arbitrage.

Gedragsregels

Deze gedragsregels zijn opgesteld door onder andere het NOC*NSF voor begeleiders in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporter. De gedragsregels vormen – aangevuld met de omgangsregels – een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders.

Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenscontactpersoon

In seizoen 2018/2019 is door BVC’73 tijdens de ledenvergadering de vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. De contactgegevens van de VCP zijn gecommuniceerd naar alle leden via e-mail en via de website om op die manier ook een duidelijk aanspreekpunt te hebben voor klachten rondom het ervaren van grensoverschrijdend gedrag.

De activiteiten van de VCP zijn:

 1. Beschikbaar zijn voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft over ongewenst gedrag.
 2. Eerste opvang/ aanspreekpunt wanneer leden grensoverschrijdend gedrag ervaren en hier met iemand over willen praten.
 3. Doorverwijzen van het lid naar professionele begeleiding (indien nodig) en bespreken van de situatie met het bestuur.
 4. In samenwerking met het bestuur preventieactiviteiten initiëren.

De procedure bij klachten is als volgt:

 1. Wanneer een klacht bij de VCP of bij een bestuurslid gemeld wordt nemen VCP en het bestuur binnen 24 uur contact met elkaar op.
 2. De ernst van de klacht wordt besproken en indien nodig wordt de hulp van de VCP van de Nevobo ingeroepen (uiterlijk op maandag indien de klacht op vrijdag of zaterdag wordt ingediend).
 3. De VCP communiceert binnen 48 uur naar de persoon die de klacht heeft ingediend (en eventueel andere betrokkenen) welke stappen genomen worden door het bestuur en de VCP.
 4. Bij vermoedens van strafbare feiten wordt zo snel mogelijk een informatief gesprek met de politie aangegaan.
 5. De VCP en het bestuur stellen een onderzoek in naar de klacht en komen binnen 10 dagen tot een besluit welke maatregelen eventueel genomen dienen te worden. Hierbij wordt indien nodig de hulp van de VCP van de Nevobo ingeroepen. Ook neemt het bestuur indien nodig contact op met ‘t Onderschoer/verhuurder van de sporthal om herhaling te voorkomen.
 6. Er wordt nagegaan of er direct bestuurlijke maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid binnen BVC’73 te herstellen.
 7. De VCP communiceert de uitkomsten van de onderzoek binnen 24 uur na het nemen van een besluit naar de persoon die de klacht heeft ingediend.
 8. Het bestuur communiceert eventuele maatregelen binnen 24 uur na het nemen van een besluit naar de beschuldigde en zorgt ervoor dat deze maatregelen worden nageleefd.
 9. Het bestuur en de VCP overleggen wat er nodig is om de veilige sportomgeving te herstellen en waar het eventueel nog aan schort binnen het huidige preventieve beleid.
 10. Het bestuur en de VCP evalueren het proces en de communicatie hieromtrent met alle
 11. betrokkenen.

Wanneer er geen klacht wordt ingediend, maar er wel sprake is van ongewenst gedrag, ziet de procedure er als volgt uit:

 1. De ‘melder’ en ‘beschuldigde’ gaan zo snel mogelijk met elkaar in gesprek om aan te geven wat er als ongewenst ervaren is en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Hier kan eventueel een derde persoon bij aanwezig zijn, maar niet de VCP.
 2. Indien de ‘melder’ niet zelf in gesprek wil gaan met de ‘beschuldigde’ kan het bestuur dit ook doen. Hier is wel de uitdrukkelijke toestemming van de melder voor nodig. Ook hierbij is het verstandig als er een derde persoon bij aanwezig is.
 3. Mocht er uit dit gesprek geen verbetering voor de toekomst blijken, dan kan de VCP van de Nevobo of het Meldpunt vertrouwenspersonen advies uit brengen over de te nemen maatregelen.

Ook de Nevobo heeft een vertrouwenscontactpersoon, die ondersteuning kan bieden aan de VCP van BVC’73. Mocht een lid geen contact willen opnemen met de VCP van de vereniging dan kan contact opgenomen worden met de VCP van de Nevobo.

VCP BVC’73

Onno Adding

vcpbvc73@gmail.com

VCP Nevobo

Janine Pleizier  

06-46317335

janine.pleizier@nevobo.nl

Vrijwilligersaanstellingen

Onderstaand de stappen die worden doorlopen wanneer een nieuwe trainer/coach zich aanmeldt voor een functie binnen BVC’73.

 1. Een bestuurs- of TC-lid houdt een kennismakingsgesprek met de toekomstige trainer/coach. In dit gesprek wordt nagegaan of deze trainer/coach geschikt is voor de beoogde trainingsgroep.
 2. Deze trainer/coach wordt gevraagd zijn VOG te overleggen. Binnen de vereniging helpt onze vrijwilligerscoördinator met de aanvraag.
 3. De (toekomstige) trainer/coach dient zich te houden aan de gedragsregels voor de trainer/coach en aan de verenigingsregels.